Suretax

บริษัท ชัวร์แทค จำกัด

แบบฟอร์ม และสารบัญ

ในประเทศไทยกองทุนเงินทดแทน นับเป็นก้าวแรกของการประกันสังคมไทย ที่ให้หลักประกันแก่ลูกจ้างกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน ทั้งนี้กองทุนเงินทดแทน เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายใต้การบริหารของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 โดยในปีแรกของ การให้ความคุ้มครอง จะครอบคลุมเฉพาะ สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไปที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ แล้วจึงค่อย ๆ ขยายความคุ้มครองออกไปจนครบทุกจังหวัด

Display # 
# Web Link Hits
41   Link   หนังสือรับรองของบุคคลซึ่งอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยากับผปต. โดยเปิดเผย กรณีผปต.ถึงแก่ความตาย (เฉพาะกรณีสงเคราะห์บุตร)
แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน
704
42   Link   ใบรับรองแพทย์
แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน
1282
43   Link   แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ตัวอย่าง)
แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน
1206
44   Link   แบบขอรับเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจากเหตุชุมนุม (สำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง) และแบบขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุชุมนุม (สำหรับผู้ประกอบการ)
แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน
707
45   Link   แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนโดยความสมัครใจตามมาตรา 40
แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน
823
46   Link   ชุดเอกสารสมัครเข้าร่วมกองทุนเงินทดแทน (สำหรับสถานพยาบาล)
แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
785
47   Link   ใบแจ้งเงินสมทบประจำงวด (กท. 26 ข.)
แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
2474
48   Link   ใบแจ้งเงินค่าจ้างและเงินสมทบประจำงวด (กท. 20 ข.)
แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
6057
49   Link   ใบแจ้งหนี้เงินฝาก (กท. 23)
แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
681
50   Link   ใบแจ้งเงินสมทบจาการตรวจบัญชีประจำปี (กท. 25 ก.)
แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
2392
51   Link   ใบแจ้งเงินสมทบจาการรายงานค่าจ้างประจำปี (กท. 25 ค.)
แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
1989
52   Link   หนังสือแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี (กท. 26 ก.) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี (กท. 20 ก.)
แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
17353
53   Link   แบบแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยและคำร้องขอรับเงินทดแทน (กท. 16)
แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
4065
54   Link   ใบส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล (กท. 44)
แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
5216
55   Link   แบบคำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายคืน
แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
1062
56   Link   หนังสืออุทธรณ์
แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
734
57   Link   แบบคำขอทบทวนคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอคณะกรรมการการแพทย์
แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
567
58   Link   หนังสือรับรองของแพทย์ผู้รักษา
แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
724
59   Link   แบบหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
1344
60   Link   ใบรับรองแพทย์ (กท.16-1)
แบบฟอร์มของกองทุนเงินทดแทน
1994
Page 3 of 5

Accounting

Our staffs have knowledge of English, we can interact and keep accounts in English and of course we have many foreign clients using More...

Auditing

Offer the standard auditing in accounting and financial statements by CPA team. We audit in accordance with generally accepted auditing More...

Registration

Professional team work, who operate the registration in all steps rightly as regulated method and criterion of government. Moreover, we More...