Suretax

บริษัท ชัวร์แทค จำกัด

แบบฟอร์ม และสารบัญ

ในประเทศไทยกองทุนเงินทดแทน นับเป็นก้าวแรกของการประกันสังคมไทย ที่ให้หลักประกันแก่ลูกจ้างกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน ทั้งนี้กองทุนเงินทดแทน เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายใต้การบริหารของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 โดยในปีแรกของ การให้ความคุ้มครอง จะครอบคลุมเฉพาะ สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไปที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ แล้วจึงค่อย ๆ ขยายความคุ้มครองออกไปจนครบทุกจังหวัด

Display # 
# Web Link Hits
1   Link   แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01)
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
15079
2   Link   หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 / สปส.1-03/1 (สปส.1-02)
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
23718
3   Link   แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03)
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
22785
4   Link   คำขอทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส. 1-05) และข้อตกลงฯ
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
3438
5   Link   แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส. 1-03/1)
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
15279
6   Link   แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส. 6-09)
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
17982
7   Link   แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน (สปส. 6-10)
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
5294
8   Link   แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส. 6-15)
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
5636
9   Link   คำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม (สปส. 6-17)
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
2867
10   Link   หนังสือนำส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่อของสำนักงานประกันสังคม (สปส. 1-04)
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
2602
11   Link   แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
24051
12   Link   หนังสือนำส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10/1)
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
14070
13   Link   หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
7153
14   Link   คำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายคืน
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
2250
15   Link   ใบมอบฉันทะ
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
3304
16   Link   แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) / เปลี่ยนสถานพยาบาล
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
9425
17   Link   แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตามมาตรา 38 (สปส. 9-03)
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
2774
18   Link   แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส. 1-20)
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
4765
19   Link   แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส. 1-21)
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
2260
20   Link   แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับนายจ้างเป็นผู้ยื่นขอ (สปส.1-23/1)
แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม
2904
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 5

Accounting

Our staffs have knowledge of English, we can interact and keep accounts in English and of course we have many foreign clients using More...

Auditing

Offer the standard auditing in accounting and financial statements by CPA team. We audit in accordance with generally accepted auditing More...

Registration

Professional team work, who operate the registration in all steps rightly as regulated method and criterion of government. Moreover, we More...