Suretax

บริษัท ชัวร์แทค จำกัด

ผู้ทำบัญชี
Written by สำนักงานบัญชี   
 • บริการรับทำบัญชี
  โดย ทีมงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฏากรกำหนด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อนำส่งงบการเงิน ส่งภาษีได้ ถูกต้อง ทันเวลา ซึ่งเรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า
 • รับทำเงินเดือน
  ด้วยขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ของการจัดทำบัญชีเงินเดือน  โดยส่วนตัววิวัฒน์ (กรรมการผู้จัดการ) มีประสบการณ์มามากกว่า 12 ปี รวมถึงคุณศิรินทร (รองกรรมการผู้จัดการ) ซึ่งเรา 2 คน มีศักยภาพในการทำบัญชีเงินเดือน  และข้อคำนึงถึงการทำบัญชีเงินเดือนคือการเลือกใช้โปรแกรม ต้องมีระบบที่เสถียรภาพ ตอบสนองคุณภาพผลงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี
  การยื่นงบการเงินประจำปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป กับการวางใจมืออาชีพที่เข้าใจในรายละเอียดของงานอย่างทีมงานเรา โดยวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชี ที่รับรองทั่วไปหรือไม่ เพียงใด

 • หาพนักงานบัญชี
  ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทำงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมรายการรายรับ และรายจ่ายของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดทำเป็นรายงานตามระบบ และระเบียบของการทำบัญชี จัดทำบัญชีด้วยตนเองหรือร่วมทำงานกับผู้อื่น กำกับดูแลการทำงานบัญชีของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง และนำเสนอผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามลำดับ และการจ่ายเงินตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รับวางระบบบัญชี
  สำรวจ วางแผนและวิเคราะห์งาน โครงสร้างเดิมทั้งหมด, เสนอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิม และออกแบบกำหนดระบบบัญชี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเพื่อความสอดคล้องกับโปรแกรม, จัดเตรียมความพร้อมพนักงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ, การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม, การบันทึกข้อมูล, การเรียกดูข้อมูลและการนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้
 • ซื้อโปรแกรมบัญชี
  ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อ โปรแกรมบัญชี คุณควรที่จะได้ทำการทดสอบคุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรมให้ละเอียดเสียก่อน หากคุณไม่พิถีพิถันในการเลือกซื้อโปรแกรมบัญชีดีแล้ว คุณจะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายภายหลังเป็นอย่างมาก ซึ่งโปรแกรมบัญชีที่เลือกมาใช้ต้องคุ้มกับเงินที่ลงทุน อีกทั้งยังต้องมีความครอบคลุมความพร้อมของระบบ เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต
 • ที่ปรึกษาทางบัญชี
  ปรึกษาปัญหาบัญชีได้ฟรีที่เมนู "เว็บบอร์ด" เราต้องสมัครสมาชิกเพื่อทำการ log in เข้าสู่ระบบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทำให้เกิดศักยภาพการพัฒนา จากเนื้อหาข้อมูล ที่มีความหลากหลายรูปแบบ พร้อมกันนั้น สมาชิกจะได้รับข้อมูลจากเราเพิ่มเติม พิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก อาทิเช่น แถลงข่าวจากกรมสรรพากร, ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี สิ่งเหล่านี้เราจัดส่งให้ทางอีเมล์
 • บริการทางกฏหมาย
  สำนักงานกฎหมายเรามีทีมทนายความที่มีประวัติการศึกษาหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปเพื่อให้คำปรึกษากับลูกความในคดีประเภทต่างๆ ทีมของเราเชี่ยวชาญในด้าน กฎหมายครอบครัว กฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา สัญญาก่อนการสมรสของต่างประเทศ และการหย่า การฟ้องร้องในต่างประเทศ การถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ และคดีอื่นๆ
 • รับจดทะเบียนบริษัท
  เมื่อผู้ประกอบการมีแผนธุรกิจเป็นของตนเองแล้ว และพร้อมลงมือดำเนินธุรกิจ กระบวนการหรือขั้นตอนต่อไปที่ผู้ประกอบการใหม่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์หรือกิจการโดยแยกตามประเภทนิติบุคคล ผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจกระบวนการต่างๆเหล่านี้อย่างละเอียด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจในระยะเริ่มแรกมีความผิดพลาดน้อยที่สุด
 

Accounting

สำนักงานบัญชีเรามีทีมงานมากความรู้และประสบการณ์โดยตรง และพร้อมคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตร กรมพัฒนาธุรกิจ More...

Auditing

วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง More...

Registration

เมื่อผู้ประกอบการมีแผนธุรกิจเป็นของตนเอง และพร้อมที่ลงมือดำเนินธุรกิจ กระบวนการต่อไปที่ผู้ประกอบการใหม่ต้องดำเนินการประกอบด้วย More...