Suretax

บริษัท ชัวร์แทค จำกัด

การจดทะเบียนพาณิชย์
Written by สำนักงานบัญชี   
Tuesday, 12 May 2009 14:49

ผู้ประกอบการพาณิชย์

หมายถึง บุคคลธรรมดา (เจ้าของกินการคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลต่างประเทศ ที่มาตั้งสาขาในประเทศไทย

หมายเหตุ :-  ห้างร้าน/บริษัทที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.0-2547-4438, 0-2547-5979

กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ฝ่ายปกครองสำนักงานเขต หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า)

 • การทำโรงสีข้าว และการทำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
 • การขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดขายได้เป็นเงิน ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 • การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนค้าต่าง ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรือ หลายอย่างก็ตามและสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใด เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
 • การประกอบหัตถกรรมหรือการอุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
 • การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือรถยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำ และการทำโรงแรม

หมายเหตุ :-  กินการนอกเหนือจากที่ระบุติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.0-2547-4438, 0-2547-5979

เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนพาณิชย์

 1. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล) หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ (กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ
 3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 5. กรณีเจ้าของกิจการมิได้เป็นเจ้าบ้าน ณ สถานประกอบการดังกล่าว แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  1. หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน
  2. กรณีเช่าสถานที่
   1. ผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา
    • สำเนาทะเบียนบ้านของเลขที่ตั้งสถานประกอบการ
    • สำเนาสัญญาเช่า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    • สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า (เจ้าบ้าน)
   2. ผู้ให้ใช้เช่ามีสถานะเป็นบริษัท
    • สำเนาสัญญาเช่า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    • หนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
    • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
   3. กรณีการซื้ออาคารชุด/ห้องชุด
    • สำเนาโฉนดที่ดิน/ห้องชุด
 6. กรณีคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลให้แนบเอกสารของผู้เป็นหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือจดจัดตั้งคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้เป็นหุ้นส่วน

เอกสารที่ต้องใช้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

 1. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล) หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ (กรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ
 3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 5. ใบทะเบียนพาณิชย์

เอกสารที่ต้องใช้จดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

 1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ
 2. ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
 3. สำเนาเอกสารการสั่งเลิกประกอบกิจการในประเทศ กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
 4. สำเนาใบมรณะบัตรของผู้ประกอบกิจการ กรณีผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม
 5. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

เอกสารที่ใช้กรณีการคัดรับรองสำเนาการขอตรวจเอกสารทะเบียนพาณิชย์

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง

ค่าธรรมเนียม

 • จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ ฉบับละ 50 บาท
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ฉบับละ 20 บาท
 • จดทะเบียนยกเลิก ฉบับละ 20 บาท
 • ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
 • ตรวจเอกสาร ครั้งละ 20 บาท
 • คัดสำเนาและรับรองสำเนา ฉบับละ 30 บาท

หมายเหตุ:

 1. ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือ วันเลิกประกอบกิจการ
 2. กรณีแจ้งเลิกเพราะเหตุผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม ให้ลงชื่อโดยทายาทคนใดคนหนึ่ง หรือผู้จัดการมรดก หรือผู้ทำการแทนทายาท หรือผู้รับมอบอำนาจจากทายาท

 

*รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง โทร.0-2224-1916, 0-2225-1945 หรือที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง และที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/finance

Last Updated on Wednesday, 17 April 2013 23:12
 

Accounting

Our staffs have knowledge of English, we can interact and keep accounts in English and of course we have many foreign clients using More...

Auditing

Offer the standard auditing in accounting and financial statements by CPA team. We audit in accordance with generally accepted auditing More...

Registration

Professional team work, who operate the registration in all steps rightly as regulated method and criterion of government. Moreover, we More...