Suretax

บริษัท ชัวร์แทค จำกัด

บทความเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ คือ การกระทำใด ๆ อันก่อให้เกิด การผลิต การจำหน่ายและการบริโภค ซึ่งความหมายในทางเศรษฐกิจจะแตกต่าง จากความหมายที่เข้าใจกัน การผลิต คือ การกระทำเพื่อให้เกิดผลที่สามารถตีค่าออกมาเป็นเงินได้ ,การจำหน่าย คือ การนำผลผลิตไปเสนอต่อผู้ที่มีความต้องการ, การบริโภค คือ การจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการรับประทานด้วย เศรษฐกิจจะเน้นที่ราคาหรือเงิน ดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจจึงต้องเกี่ยวข้องกับราคาหรือเงินเสมอ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการละเมิดทางเพศ สำนักงานบัญชี 3688
2 WACKONOMICS สำนักงานบัญชี 2351
3 โลกสีดำของคุณวิจิตร สุพินิจ สำนักงานบัญชี 2696
4 การค้าระหว่างประเทศ "เติบโตของเศรษฐกิจ" สำนักงานบัญชี 5392
5 Krugman กับวิกฤติการณ์การเงิน สำนักงานบัญชี 3213
6 Krugman กับวิกฤติแห่งเอเซีย สำนักงานบัญชี 2419
7 อัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบ สำนักงานบัญชี 2990
8 วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ สำนักงานบัญชี 39893
9 เศรษฐกิจชะลอกดดันว่างงานปี 52 สำนักงานบัญชี 5947
10 ข้าวจะยาก หมากจะแพง สำนักงานบัญชี 6771

Accounting

Our staffs have knowledge of English, we can interact and keep accounts in English and of course we have many foreign clients using More...

Auditing

Offer the standard auditing in accounting and financial statements by CPA team. We audit in accordance with generally accepted auditing More...

Registration

Professional team work, who operate the registration in all steps rightly as regulated method and criterion of government. Moreover, we More...