Suretax

บริษัท ชัวร์แทค จำกัด

บทความเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ คือ การกระทำใด ๆ อันก่อให้เกิด การผลิต การจำหน่ายและการบริโภค ซึ่งความหมายในทางเศรษฐกิจจะแตกต่าง จากความหมายที่เข้าใจกัน การผลิต คือ การกระทำเพื่อให้เกิดผลที่สามารถตีค่าออกมาเป็นเงินได้ ,การจำหน่าย คือ การนำผลผลิตไปเสนอต่อผู้ที่มีความต้องการ, การบริโภค คือ การจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการรับประทานด้วย เศรษฐกิจจะเน้นที่ราคาหรือเงิน ดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจจึงต้องเกี่ยวข้องกับราคาหรือเงินเสมอ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการละเมิดทางเพศ สำนักงานบัญชี 3679
2 WACKONOMICS สำนักงานบัญชี 2344
3 โลกสีดำของคุณวิจิตร สุพินิจ สำนักงานบัญชี 2679
4 การค้าระหว่างประเทศ "เติบโตของเศรษฐกิจ" สำนักงานบัญชี 5365
5 Krugman กับวิกฤติการณ์การเงิน สำนักงานบัญชี 3199
6 Krugman กับวิกฤติแห่งเอเซีย สำนักงานบัญชี 2408
7 อัตราดอกเบี้ยแท้จริงติดลบ สำนักงานบัญชี 2970
8 วิกฤตการณ์แฮมเบอร์เกอร์ สำนักงานบัญชี 39862
9 เศรษฐกิจชะลอกดดันว่างงานปี 52 สำนักงานบัญชี 5930
10 ข้าวจะยาก หมากจะแพง สำนักงานบัญชี 6755

Accounting

สำนักงานบัญชีเรามีทีมงานมากความรู้และประสบการณ์โดยตรง และพร้อมคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตร กรมพัฒนาธุรกิจ More...

Auditing

วัตถุประสงค์ของการสอบบัญชีก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง More...

Registration

เมื่อผู้ประกอบการมีแผนธุรกิจเป็นของตนเอง และพร้อมที่ลงมือดำเนินธุรกิจ กระบวนการต่อไปที่ผู้ประกอบการใหม่ต้องดำเนินการประกอบด้วย More...